UT Hour 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
10/01 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 IPY27_Tracking_v03
10/02 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03
10/03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03
10/04 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/05 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 PLCal30
10/06 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/07 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/08 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/09 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/10 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/11 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/12 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/13 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 ThemisD1.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/14 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/15 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
10/16 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03
10/17 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7
10/18
10/19
10/20
10/21
10/22
10/23
10/24
10/25
10/26
10/27
10/28
10/29
10/30
10/31