UT Hour 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
12/01 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY1.v01.ffec GPSIPY1.v01.ff9b IPY27_Tracking_v03 GPSIPY1.v01.f689 GPSIPY1.v01.fa9d IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/02 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03
12/03 IPY27_Tracking_v03 Themis36
12/04 Themis36
12/05 Themis36 Themis36
12/06 Themis36 Themis36
12/07 Themis36 IPY27_Tracking_v03
12/08 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/09 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/10 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03 PLCal30
12/11 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/12 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/13 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/14 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/15 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/16 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03
12/17 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03
12/18 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
12/19 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
12/20 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
12/21 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
12/22 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 IPY27_Tracking_v03 PLCal30
12/23 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03
12/24 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
12/25 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc GPSIPY1.v01.f743 MSWinds27.v01 WorldDay40.v01 WorldDay40.v01 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
12/26 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
12/27 WorldDay35
12/28 WorldDay35
12/29 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
12/30 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
12/31 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35