UT Hour 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
01/01 WorldDay35
01/02 WorldDay35
01/03 WorldDay35
01/04 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
01/05 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
01/06 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35
01/07 WorldDay35 WorldDay35 MSWinds27.v01 WorldDay35 WorldDay35 WorldDay35 WorldDay35
01/08 WorldDay35 ThemisD1.v01 WorldDay35 WorldDay35 PLCal30
01/09 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/10 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/11 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/12 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03
01/13
01/14 MSWinds26.v03 MSWinds26.v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03
01/15 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03
01/16 IPY27_Tracking_v03
01/17 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03
01/18 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03
01/19 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03
01/20 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03
01/21 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03
01/22 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 PLCal30
01/23 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/24 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/25 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
01/26 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
01/27 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/28 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
01/29 IPY27_Tracking_v03 ThemisD1.v01 IPY27_Tracking_v03
01/30 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
01/31 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03