UT Hour 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
02/01 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/02 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc WorldDay35
02/03 WorldDay35
02/04 WorldDay35
02/05 WorldDay35
02/06 WorldDay35 MSWinds27.v01
02/07 IPY27_Tracking_v03 ThemisD1.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/08 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
02/09 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
02/10 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 PLCal30
02/11 IPY27_Tracking_v03 ThemisD1.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/12 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/13 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/14 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
02/15 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03
02/16 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/17 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 GPSIPY5.v01.ffd4 GPSIPY5.v01.ffbc IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/18 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/19 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/20 IPY27_Tracking_v03 Themis36 IPY27_Tracking_v03 MSWinds27.v01
02/21 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03
02/22 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.fee7 GPSIPY1.v01.fea8 IPY27_Tracking_v03
02/23 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.fee7 GPSIPY1.v01.fea8 IPY27_Tracking_v03
02/24 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffe3 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.fee7 GPSIPY1.v01.fea8 IPY27_Tracking_v03
02/25 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.fee7 GPSIPY1.v01.fea8 IPY27_Tracking_v03
02/26 IPY27_Tracking_v03 ThemisD1.v01 IPY27_Tracking_v03
02/27 MSWinds26Lidar.v01 IPY27_Tracking_v03 MSWinds26.v03 IPY27_Tracking_v03 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.fee7 GPSIPY1.v01.fea8 IPY27_Tracking_v03 PLCal30
02/28 IPY27_Tracking_v03 GPSIPY5.v01.ffe3 MSWinds26Lidar.v01 IPY27_Tracking_v03