UT Hour 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
10/01 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5
10/02 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7
10/03 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/04 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/05 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7 PLCal30
10/06 Themis36 MSWinds27.v01
10/07 Themis36 MSWinds27.v01
10/08 Themis36 MSWinds27.v01
10/09 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/10 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/11 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/12 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/13 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 ThemisD1.v01 MSWinds27.v01
10/14 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/15 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7 MSWinds27.v01
10/16 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7
10/17 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7
10/18 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/19 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 ThemisD1.v01
10/20 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds27.v01 GPSIPY5.v01.ffd7
10/21 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7
10/22 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7
10/23 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7
10/24 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/25 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7 PLCal30
10/26 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/27 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/28 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7
10/29 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/30 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 GPSIPY5.v01.ff23 GPSIPY5.v01.fea5 GPSIPY5.v01.ffd7
10/31 GPSIPY5.v01.ff95 GPSIPY5.v01.ff26 MSWinds26.v03 GPSIPY5.v01.ffd7